Телекабел онлайн | Портал за управление на услуги, плащане, справки 
Responsive image

ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ТЕЛЕКАБЕЛ ОНЛАЙН

(последни изменения от 25.05.2018 г.)
 1. 1

  Настоящите правила регламентират условията за достъп до telekabelonline.bg (наричан по-долу „Порталът") и ползване на съдържанието и услугите предлагани на него.

 2. 2

  Порталът и услугите на него се предоставят от Телекабел АД, с ЕИК: 822120615, седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул. “Царица Йоанна“ №29, МОЛ: Ангел Василев.

 3. 3

  Порталът, услугите, предлагани на него, и настоящите правила подлежат на промяна от страна на ТЕЛЕКАБЕЛ, във всеки един момент. Промени в общите условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.

 4. 4

  Порталът е достъпен в Интернет, по всяко време на денонощието, 7 дни в седмицата.

 5. 5

  Когато за ползването на отделни услуги и съдържание са приложими допълнителни условия и/или цени, същите ще са изрично посочени.

 6. 6

  Достъпът до съдържанието и услугите предлагани на Портала се извършва след регистрация. Регистрацията се извършва в съответствие с инструкциите на портала. Регистрацията е напълно безплатна. Възможно е банката-издател на картата, с която се извършва онлайн плащане да начислява определени такси/комисионни за плащане на POS терминал с кредитна/дебитна карта. За повече информация се обърнете към банката-издател на вашата карта.

 7. 7

  Регистрирането на Потребителя на Портала се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.

 8. 8

  Само Потребители, които са оторизирани с потребителско име и парола за достъп до  Портала, могат да ползват услугите, предоставяни чрез него.

 9. 9

  Потребителят е длъжен да пази своите потребителско име и парола конфиденциално и да не ги преотстъпва на други лица. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително чрез създадени от този потребител допълнителни регистрации, се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от ТЕЛЕКАБЕЛ и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на потребителското име и паролата му, освен ако докаже че те са узнати по противоправен начин от трето лице.Електронните изявления, потвърдени чрез потребителското име и парола създадени от лицето ползвател на съответните услуги на ТЕЛЕКАБЕЛ, ще имат валидност като със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

 10. 10

  ТЕЛЕКАБЕЛ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, създадените потребителски имена, пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. Обработката и съхранението на данните се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.) и Политиката за поверителност и защита на личните данни в ТЕЛЕКАБЕЛ.

 11. 11

  ТЕЛЕКАБЕЛ има право да добавя и спира услуги в Интернет страниците на ТЕЛЕКАБЕЛ, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

 12. 12

  ТЕЛЕКАБЕЛ има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги в следните случаи:
  1. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят разпространява посредством Интернет или посредством използване на услуги чрез Портала на ТЕЛЕКАБЕЛ, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
  2. Установено е или основателно може да се предположи, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на ТЕЛЕКАБЕЛ, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори;

 13. 13

  В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, ТЕЛЕКАБЕЛ има право да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя на компетентните органи.

 14. 14

  ТЕЛЕКАБЕЛ не отговаря пред Потребителя за:
  1. загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Портала от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
  2. неспособност на Потребителя да ползва отделни услуги;
  3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите;

 15. 15

  ТЕЛЕКАБЕЛ не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до портала. При несъответствие на портала с изисквания на потребител, единственото право, което същия има е да спре да достъпва до портала.

 16. 16

  ТЕЛЕКАБЕЛ не отговаря за съдържанието на Интернет страници, към които препращат връзки на портала на ТЕЛЕКАБЕЛ.

 17. 17

  В никой случай ТЕЛЕКАБЕЛ не отговаря за непреки вреди във връзка с портала, неговото съдържание и възможността за ползването му. Доколкото е допутимо от приложимите нормативни актове, всякакви предвидими или не преки вреди във връзка с портала, неговото съдържание и възможността за ползването му ще бъдат ограничени до размера на заплатеното от потребителя за ползване на услуги на портала.

 18. 18

  ТЕЛЕКАБЕЛ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни в Портала на ТЕЛЕКАБЕЛ.

 19. 19

  Интелектуална собственост Съдържанието на Портала е обект на права на интелектуална собственост на ТЕЛЕКАБЕЛ или на трети лица. Съдържанието включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, софтуер, технологии и др. Използваните на Портала търговски марки, лога и наименования са интелектуална собственост на съответните им притежатели. Порталът и услугите на него са предназначени за ползване само на територията на Република България. Освен ако не е уточнено друго, ТЕЛЕКАБЕЛ е единствен носител на правото да разпространява съдържанието на Портала. Всяко копиране и разпространение на съдържание от Портала, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции. ТЕЛЕКАБЕЛ предоставя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на Портала само на устройства за лична употреба, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо клиента във връзка с ползването на съдържанието. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители на Портала до ТЕЛЕКАБЕЛ, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на ТЕЛЕКАБЕЛ да ги ползва свободно, както намери за добре. При констатирано нарушение на авторски или други права на интелектуална собственост, както и при други проблеми във връзка с достъпа, функционирането и съдържанието на Портала, Потребителят може да подаде сигнал на телефони 034/919 999, 034/918 888, 0885799000 и 0885799001 за обслужване на клиенти. Лични данни ТЕЛЕКАБЕЛ ползва предоставените лични данни във връзка с ползване на Портала при най-голяма конфиденциалност, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Обработката и съхранението на данните се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.) и Политиката за поверителност и защита на личните данни в ТЕЛЕКАБЕЛ. ТЕЛЕКАБЕЛ може да ползва cookies за автоматична идентификация на Потребителите. Личната информация се използва само от ТЕЛЕКАБЕЛ, за нуждите на предоставяне на персонализирани услуги и за осъществяване на контакт със своите клиенти.

 20. 20

  За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

 21. 21

  При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Политика за използване на "Бисквитки"

Когато използвате услугите ни, вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията ви и да ви предоставим пълен контрол.

Свали в PDF